Նվիրաբերություններ

Յուրաքանչյուր անձ կարող է մասնակցել Հիմնադրամին՝ կատարելով նվիրաբերություն:

Նվիրաբերություն կարելի է կատարել թե՛ Հիմնադրամի կայքից , թե՛ բանկային փոխանցման միջոցով:

Նվիրաբերությունների իրականացումը Հիմնադրամի կայքի միջոցով

Կայքի միջոցով նվիրաբերություն կարելի է կատարել այցելելով «Նվիրաբերել» էջը:

Նվիրաբերության չափը կարող եք որոշել՝ ընտրելով ներկայացված անվանական արժեքներից որեւէ մեկը, կամ «այլ» դաշտում մուտքագրելով նվիրաբերության նախընտրելի չափը:

Երբ համապատասխան դաշտերում լրացնեք Ձեր Անունը, ազգանունը, էլեկտրոնային հասցեն և սեղմեք կատարել նվիրաբերություն դաշտը՝ համակարգը Ձեզ կտեղափոխի վճարման էջ, որտեղ անհրաժեշտ կլինի լրացնել Ձեր վճարային քարտի տվյալները:

Վճարային քարտի տվյալները լրացնելուց և գործարքը հաստատվելուց հետո նվիրաբերությունը կհամարվի իրականացված: Հիմնադրամի կողմից Ձեր նվիրաբերությունը ստացված լինելու մասին Ձեր կողմից նշված էլեկտրոնային հասցեին կուղարկվի համապատասխան նամակ:

Նվիրաբերությունների իրականացումը բանկային փոխանցման միջոցով

Նվիրաբերություն հնարավոր է կատարել նաև Հիմնադրամի բանկային հաշվին փոխանցում կատարելու միջոցով:

Եթե կազմակերպությունը, բացի աշխատակիցների պարտադիր 1000-ական դրամից, որպես նվիրաբերություն ցանկանում է փոխանցել հավելյալ գումար, ապա այդ դեպքում պետք է հավելյալ գումարը փոխանցի ոչ թե պարտադիր վճարների հետ միասին Հիմնադրամի պարտադիր վճարների հաշվին, այլ «Զինծառայողների ապահովագրության» հիմնադրամի նվիրաբերությունների հաշվին, որը ներկայացրած է ստորև:

Եթե կազմակերպության աշխատակիցը ցանկանում է բացի ամսական պարտադիր վճարից կատարել հավելյալ նվիրատվություն, ապա պետք է կազմակերպությունը այդ գումարը փոխանցի ֆոնդի նվիրաբերությունների հաշվեհամարին` աշխատակցի անունից: Եթե փոխանցման ժամանակ նշվի կազմակերպության անվանումը, ապա նվիրաբերությունը կհամարվի կազմակերպության կողմից կատարված և «նվիրաբերություններ» բաժնում նվիրաբերության չափի դիմաց կնշվի կազմակերպության անվանումը: 

Հիմնադրամի բանկային հաշվի տվյալներն են.

Payment in Euros (EUR)

Correspondent Bank Name & Address:

Commerzbank, Frankfurt am Main

 

Recipient Account number:

103008661490

Correspondent Bank Swift Code:

COBADEFF

 

Recipient’s Bank:

Central Bank of the Republic of Armenia

Correspondent Bank Account number:

400 886 42 4101

Swift Code:

CBRAAM22

   
Recipient  name:
Insurance Foundation for Servicemen

 

Payment in USD (USD)

Correspondent Bank Name & Address:

JPM Chase Bank, N.A., NY

Alternative Correspondent Bank Account number:

0000111996

Correspondent Bank Swift Code:

CHASUS33

Recipient name:

Insurance Foundation for Servicemen

Correspondent Bank Account number:

001-1-010782

Recipient Account number:

103008661011

Alternative Correspondent Bank Name & Address:

HSBC NY

Recipient’s Bank:

Central Bank of the Republic of Armenia

Alternative Correspondent Bank Swift Code:

MRMDUS33

Swift Code:

CBRAAM22

 

Переводы в рублях (RUR)

Банк-корреспондент:

Межгосударственный Банк, Москва

К/с 30101810800000000362 в ОПЕРУ

Московского ГТУ Банка России БИК 044525362

Наименование получателя:

Фонд страхования военнослужащих

Номер счета банка получателя в

Межгосударственном Банке:

30111810400000000002

Номер счета получателя:

103008661581

Альтернативный банк-корреспондент:

ПАО ''ВТБ Банк''

К/с 30101810700000000187 в ОПЕРУ Московского

ГТУ Банка России

БИК 044525187

Наименование банка получателя:

Центральный Банк Республики Армения КИО:10637 КПП:774487001

 

Номер счета банка получателя в ПАО ''ВТБ Банке'':

30111810755550000071

 

Փոխանցումներ ՀՀ Դրամով (AMD)

Ստացող՝

«Զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված

վնասների հատուցման» Հիմնադրամ

Ստացողի հաշվի համարը`   103008661003

Ստացողի բանկի անվանումը`

Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկ

 

 

 

 

 

 

Նվիրաբերությունների իրականացման հավաստիացում

Այցելելով «Փնտրել նվիրաբերություններ» էջը կարող եք հավաստիանալ, որ Հիմնադրամը ստացել է Ձեր նվիրաբերությունը:

Եթե նվիրաբերությունը կատարվել է կայքի միջոցով, ապա «Փնտրել նվիրաբերություններ» էջում Ձեր նվիրաբերությունները տեսնելու համար անհրաժեշտ է մուտքագրել նվիրաբերության պահին տրամադրված էլեկտրոնային հասցեն: 

Իսկ եթե նվիրաբերությունը կատարվել է բանկային փոխանցման միջոցով, ապա Ձեր նվիրաբերությունները տեսնելու համար «Փնտրել Նվիրաբերություններ» էջում անհրաժեշտ է մուտքագրել՝  

  • Հանրային Ծառայությունների համարանիշը կամ Հանրային Ծառայությունների համարանիշ չունենալու մասին տեղեկանքի համարը (ֆիզիկական անձանց դեպքում)
  • Կազմակերպության ՀՎՀՀ-ն (Իրավաբանական անձանց դեպքում)