You can donate to the Foundation either by making a donation through this website or by transferring the funds through your bank.

  • Donating through the Foundation’s website

You can choose the donation amount either by picking one of the nominal amounts or by entering the amount of your choosing in the “other” box.

After filling in your name, last name and e-mail and pressing the “Donate” button you will be transferred to the payment page, where you will be asked to fill in your credit card details.

After you have filled in your credit card details and the payment has been processed, you donation will be deemed to have been made. The Foundation will send you an email confirming the receipt of your donation.

  • Making a donation by bank transfer

It is possible to make a donation to the Foundation by making a bank transfer.

Important!

If the company wants to donate to the Foundation besides paying its Stamp Duty, than the amount exceeding the Stamp Duty (i.e the amount of the donation) must be transferred to the Foundation's bank account for Donations and not to the bank account for obligatory payments along with the Stamp Duty. You can find the details fo the Foundations bank account for donations below.

If an employee of the company wants to transfer an amount other than his/her obligatory Stamp Duty to the Foundation, then the company must make sure to differentiate the Stamp Duty and the donation amount, transferring the Stamp Duty to the Foundation's bank account for obligatory payments and the rest to to the Foundation's bank account for Donations. 

Below you can find the details of the Foundation’s accounts for the receipt of Donations.

Payment in Euros (EUR)

Correspondent Bank Name & Address:

Commerzbank, Frankfurt am Main

 

Recipient Account number:

103008661490

Correspondent Bank Swift Code:

COBADEFF

 

Recipient’s Bank:

Central Bank of the Republic of Armenia

Correspondent Bank Account number:

400 886 42 4101

Swift Code:

CBRAAM22

   

 

Payment in USD (USD)

Correspondent Bank Name & Address:

JPM Chase Bank, N.A., NY

Alternative Correspondent Bank Account number:

0000111996

Correspondent Bank Swift Code:

CHASUS33

Recipient name:

Insurance Foundation for Servicemen

Correspondent Bank Account number:

001-1-010782

Recipient Account number:

103008661011

Alternative Correspondent Bank Name & Address:

HSBC NY

Recipient’s Bank:

Central Bank of the Republic of Armenia

Alternative Correspondent Bank Swift Code:

MRMDUS33

Swift Code:

CBRAAM22

 

Переводы в рублях (RUR)

Банк-корреспондент:

Межгосударственный Банк, Москва

К/с 30101810800000000362 в ОПЕРУ

Московского ГТУ Банка России БИК 044525362

Наименование получателя:

Фонд страхования военнослужащих

Номер счета банка получателя в

Межгосударственном Банке:

30111810400000000002

Номер счета получателя:

103008661581

Альтернативный банк-корреспондент:

ПАО ''ВТБ Банк''

К/с 30101810700000000187 в ОПЕРУ Московского

ГТУ Банка России

БИК 044525187

Наименование банка получателя:

Центральный Банк Республики Армения КИО:10637 КПП:774487001

 

Номер счета банка получателя в ПАО ''ВТБ Банке'':

30111810755550000071

 

Փոխանցումներ ՀՀ Դրամով (AMD)

Ստացող՝

«Զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված

վնասների հատուցման» Հիմնադրամ

Ստացողի հաշվի համարը`   103008661003

Ստացողի բանկի անվանումը`

Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկ

You can get confirmation that the Fund has received your donation by visiting “Find Your Donation” page.

In order to find you donation in “Find Your Donation” page:

If the donation has been made via website, the e-mail address that has been provided while making the donation should be entered into the field.

If, on the other hand, the donation has been made via bank transfer, the following information should be entered into the field:

  • Social Security Number (SSN) or the reference number on the document confirming the absence of SSN (for physical persons)
  • Taxpayer Identification Number (TIN) (for legal persons)